Nieuwsberichten

Communicatie en dienstverlening in het sociale domein laten te wensen over.
Het gemeentebestuur publiceerde op de gemeentepagina de uitkomst van een enquête onder het burgerpanel die uitwees, dat de gemeente een ruime voldoende scoort op het gebied van communicatie met en dienstverlening aan de inwoners.
De Sociale adviesraden wijzen er in een perspublicatie op, dat dit niet van toepassing is op het sociale domein.

Klik hier voor het artikel in de Nieuwsklok

 

Wmo-raad en SSPO roepen het nieuwe College van B&W op de klemmende problemen in het Sociale Domein aan te pakken.
De adviesraden verwijzen naar Oproep die zij voor de verkiezingen aan de politieke partijen hebben gericht.
Zij vragen met name aandacht voor de bestrijding van armoede en wijzen op de noodzaak het zorgloket in ere te herstellen.

Klik hier voor het artikel in het Brabants Dagblad

 

Ronde tafelbijeenkomst voor nieuwe raadsleden
Op 24 april hebben de Wmo-raad en de SSPO een ronde tafelbijeenkomst gehouden voor nieuwe raadsleden. Aan de orde kwamen de thema’s armoede en schulden, eenzaamheid en zorgafhankelijkheid.

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst
Klik hier voor gegevens over de sociale situatie in de gemeente Oisterwijk
Klik hier voor het persbericht

 

De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en bijstand en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk gaan vanaf 1 maart 2018 samen adviezen uitbrengen.
In de gemeente Oisterwijk zijn drie adviesorganen actief in het Sociale Domein: de Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en Bijstand (Wwb) en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO). Deze adviesorganen adviseren het College van B&W van Oisterwijk gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de Participatiewet en over het Ouderenbeleid.
De beleidsterreinen binnen het Sociale Domein hangen met elkaar samen. Het College van B&W heeft steeds meer behoefte aan integrale adviezen, rekening houdend met de effecten van maatregelen op alle beleidsterreinen.
De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wwb en de SSPO gaan daarom vanaf 1 maart 2018 hun advieswerkzaamheden bundelen. Prakijkkennis en praktijkervaring worden daarbij gekoppeld aan het ontwikkelen van beleid. Door het bundelen van hun werkzaamheden kunnen de drie adviesorganen het College van B&W van Oisterwijk beter adviseren over ontwikkelingen in het Sociale Domein.

 

Oproep aan de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende problemen in het sociale domein
De Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb doen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 2018, gezamenlijk een oproep aan de politieke partijen van de gemeente Oisterwijk. Zij wijzen de politieke partijen op de verplichting om een inclusief sociaal beleid te voeren. Zij wijzen op een aantal klemmende problemen in het sociale domein en geven aandachtspunten mee, met het verzoek in de verkiezingsprogramma’s daaraan aandacht te besteden.

Klik hier voor de volledige oproep
Klik hier voor de brief aan de politieke partijen