Opdracht en werkwijze

De Wmo-raad Oisterwijk is een onafhankelijk adviesorgaan voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk. De Wmo-raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De taak van de Wmo-raad is vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde verordening.

De adviezen van de Wmo-raad richten zich enerzijds op de kwaliteit van beleidsplannen en verordeningen (dat zijn de uitvoeringsregels van het gemeentelijke beleid), anderzijds op de uitwerking van het gemeentelijke beleid in de praktijk. De leden van de Wmo-raad komen tot hun adviezen door kennis te nemen van relevante documenten, door werkbezoeken en door contacten met instanties en partijen die een rol spelen in het veld van zorg en welzijn. Daarnaast maakt de Wmo-raad gebruik van ervaringen van burgers met de uitwerking van het gemeentelijke beleid.
Ieder Wmo-raadslid beheert een of meerdere aandachtsgebieden. Adviezen van de Wmo-raad worden in de maandelijkse vergaderingen vastgesteld door de Wmo-raad.

De Wmo-raad behartigt geen belangen van individuele burgers. Daarvoor bestaan andere kanalen, zoals belangengroepen en klachtencommissies.